Titbit

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
acf-field
widgety
slider
kariera
acf-field-group
wpcf7_contact_form
Filter by Categories
Chili Ta
Články
Jan Horký
Jan Kaplan
Oh My Chef
Recepty
Sofie Smith
Titbit na cestách
Tomáš Vávra - BidFood Expo 2022
doprava zdarma při nákupu nad 1200 Kč

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. a) Obchodní jméno společnosti je TITBIT, s.r.o., IČ: 26241005, se sídlem Bečovská 1015/10, 104 00 Praha 22 – Uhříněves, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85542., e-mail: titbiteshop@titbit.cz, telefonní kontakt: 608 111 671.
 2. b) Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu s výrobky z ovoce a zeleniny a dalším zbožím umístěného na internetové adrese titbit.cz/obchod.
 3. c) Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (TITBIT, s.r.o.) a kupujícím při prodeji zboží v internetovém obchodě www.titbit.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
 4. d) Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, spotřebitelem, které kupní smlouva neupravuje, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. e) VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 6. f) Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Na nové znění VOP budou kupující upozorněni před uzavřením kupní smlouvy.

2. Objednání zboží

 1. a) V našem internetovém obchodě máte možnost si zakoupit zboží v podobě produktů vyráběných prodávajícím z ovoce a zeleniny, např. čatní, džemy, omáčky, nakládanou zeleninu a ovocné pálenky. Doplňkovým sortimentem jsou vína, sekt a ochucovadla z dovozu.
 2. b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
 • výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. c) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRĎTE NÁKUP“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 2. d) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3. f) Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. h) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží. Adresou se rozumí označení města, ulice a čísla domu. V případě, že se jedná o bytový dům, nebo o dům s více bytovými jednotkami, pak součástí adresy dodání je i číslo bytu kupujícího.
 6. ch) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Nedostupnost zboží

Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů, a to v některých případech denně tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, budeme Vás o tom informovat (emailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny, popř. alternativní termín.

4. Cena zboží

 1. a) U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH.
 2. b) Dopravné je v objednávce účtováno zvlášť. O možnostech doručení zboží a ceně za doručení je kupující informován v rámci objednávky.

Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

 1. c) Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží a dopravného. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Dodání zboží

 1. a) Zboží je dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to na území České republiky. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. b) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 3. c) Zboží se doručuje dle způsobu zvoleného kupujícím v internetové objednávce. Kupující volí z následujících variant:
 • doručení přes Zásilkovnu
 • doručení zásilkovou službou PPL (v případě, že objednávka obsahuje víno nebo pálenky).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. O porušení obalu nebo případných závadách na zboží je vhodné sepsat s dopravcem protokol o závadách.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. d) Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.
 2. e) Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží (včetně členů domácnosti či v rámci alternativních míst dohodnutých telefonicky), případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).
 3. f) Zboží je dodáváno v obalu určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. osobě, která zboží doručovala.

6. Platba za zboží

 1. a) Kupující může uhradit zboží
 • online převodem na bankovní účet prodávajícího s využitím platební/kreditní karty, popř. jiných online nástrojů, které budou k dispozici,
 • platbou v hotovosti při převzetí zboží.

 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

 1. a) Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží.
 2. b) Pokud je reklamace oprávněná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou. V případě, že kupující nemá zájem o náhradní zboží a dodávku jsou mu vráceny peníze na účet, který určí, v nejbližším možném termínu. Formulář pro reklamaci naleznete zde.
 3. c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. d) Nejedná-li se o případ uvedený v písm. c) tohoto článku či o jiný případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. O odstoupení od kupní smlouvy musí kupující informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky, nebo e-mailem), na některý z kontaktů uvedených v těchto obchodních podmínkách ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží a také náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 5. e) Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá mu právo odstoupit od smlouvy. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. To neplatí u zboží podléhající rychlé zkáze a zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
 6. f) Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. února 2023.