Titbit

doprava zdarma při nákupu nad 1200 Kč

Etický kodex

Společnost Titbit, s.r.o. vydává tento etický kodex jakožto soubor pravidel, které zajišťují, že každodenní činnosti firmy a jednání všech jejích zaměstnanců jsou etické, legální a v souladu se zákonnými požadavky státu a hodnotami společnosti. Vedení firmy i zaměstnanci se zavazují tento etický kodex dodržovat, a tím tak společně zajistit neustálé zlepšování firemní kultury, stejně jako každodenní spokojenost zákazníka.

Zásady jednání společnosti vůči zákazníkům, vlastníkům, dodavatelům i společenskému okolí

Společnost Titbit, s.r.o. se zavazuje k dodržování těchto zásad:

 • Usilovat o rozvíjení dobrého jména a spolehlivosti společnosti u všech zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců, jednat vždy eticky, otevřeně, bez úplatkářství a korupce
 • Udržovat dobré vztahy se všemi zákazníky, dodavateli produktů, materiálů a služeb
 • Produkovat a dodávat zákazníkovi zdravotně nezávadné výrobky špičkové kvality a neustále se snažit o zkvalitnění poskytovaných služeb
 • Neustále mít na paměti ochranu životního prostředí- předcházet znečištění životního prostředí výrobní činností, a to především řízením a tříděním odpadů vzniklých ve výrobním závodě

Zásady chování společnosti vůči zaměstnancům a řízení vztahů na pracovišti

 • Zaměstnanecký poměr (jakožto i práce agenturních pracovníků) ve společnosti je založen na dobrovolnosti.  Zaměstnán může být kdokoli, kdo splňuje výběrová kritéria- společnost přísně dodržuje politiku rovných pracovních příležitostí.
 • Diskriminace podle rasy, kasty, věku, víry, pohlaví, sexuální orientace apod. není přípustná
 • Nejsou zaměstnávány děti
 • Mladiství nesmějí být zaměstnáváni na noční práci a práci v potenciálně rizikových podmínkách
 • Všichni pracovníci jsou písemně a srozumitelně informováni o veškerých pracovních a platových podmínkách a to před započetím pracovního poměru. Se všemi zaměstnanci je podepsána řádná pracovní smlouva, zaměstnanci mohou pracovní poměr ukončit po podání řádné výpovědi. Mzdy jsou v souladu se zákonem stanovenou minimální mzdou a firma vyplácí příplatky za práci přesčas. Pracovní doba nepřesahuje 48 hodin týdně, pokud si to zaměstnanec sám nezvolí. Systém kontroly odpracovaných hodin je zaveden.
 • Pracovníkům je výslovně povoleno vytvářet a sdružovat se v odborových organizacích, pracovních radách a společně vyjednávat. Diskriminace na základě členství v těchto organizacích se nepřipouští.
 • S pracovníky není zacházeno krutě a nelidsky. Disciplinární a odvolací postupy jakožto postupy pro řešení stížností jsou zavedeny.
 • Zaměstnanci jsou podporováni ve vyjadřování svých postřehů ke zlepšení chodu firmy, stejně jako k vyjádření své nespokojenosti či podezření na nekalé praktiky osob. K dispozici je schránka důvěry, kam mohou zaměstnanci své podněty vhazovat, a to i anonymně. Personální oddělení vlastní klíč od schránky a jednou týdně oznámení zpracovává (viz F4.1.1) Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, v případě vážnějších podezření jsou svolávány porady vedení.

Zásady chování zaměstnanců vůči společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti Titbit, s.r.o. se zavazují k dodržování těchto zásad:

 • Při veškerých pracovních aktivitách se řídit místními i mezinárodními zákonnými požadavky, stejně jako interními firemními směrnicemi a předpisy
 • Chránit majetek a dobré jméno společnosti, být loajální a vyvarovat se střetu zájmů
 • Nezveřejňovat důvěrné firemní informace, pokud to není výslovně povoleno
 • Chovat se ohleduplně k ostatním spolupracovníkům i životnímu prostředí
 • Vyhnout se jakémukoli chování připomínajícímu obtěžování nebo diskriminaci
 • Dbát o své zdraví dodržováním pokynů ohledně bezpečnosti práce