Titbit

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field
widgety
slider
kariera
acf-field-group
wpcf7_contact_form
Filter by Categories
Chili Ta
Články
Jan Horký
Oh My Chef
Recepty
Sofie Smith
Titbit na cestách
doprava zdarma při nákupu nad 1.200 Kč

Etický kodex

Společnost Titbit, s.r.o. vydává tento etický kodex jakožto soubor pravidel, které zajišťují, že každodenní činnosti firmy a jednání všech jejích zaměstnanců jsou etické, legální a v souladu se zákonnými požadavky státu a hodnotami společnosti. Vedení firmy i zaměstnanci se zavazují tento etický kodex dodržovat, a tím tak společně zajistit neustálé zlepšování firemní kultury, stejně jako každodenní spokojenost zákazníka.

Zásady jednání společnosti vůči zákazníkům, vlastníkům, dodavatelům i společenskému okolí

Společnost Titbit, s.r.o. se zavazuje k dodržování těchto zásad:

 • Usilovat o rozvíjení dobrého jména a spolehlivosti společnosti u všech zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců, jednat vždy eticky, otevřeně, bez úplatkářství a korupce
 • Udržovat dobré vztahy se všemi zákazníky, dodavateli produktů, materiálů a služeb
 • Produkovat a dodávat zákazníkovi zdravotně nezávadné výrobky špičkové kvality a neustále se snažit o zkvalitnění poskytovaných služeb
 • Neustále mít na paměti ochranu životního prostředí- předcházet znečištění životního prostředí výrobní činností, a to především řízením a tříděním odpadů vzniklých ve výrobním závodě

Zásady chování společnosti vůči zaměstnancům a řízení vztahů na pracovišti

 • Zaměstnanecký poměr (jakožto i práce agenturních pracovníků) ve společnosti je založen na dobrovolnosti.  Zaměstnán může být kdokoli, kdo splňuje výběrová kritéria- společnost přísně dodržuje politiku rovných pracovních příležitostí.
 • Diskriminace podle rasy, kasty, věku, víry, pohlaví, sexuální orientace apod. není přípustná
 • Nejsou zaměstnávány děti
 • Mladiství nesmějí být zaměstnáváni na noční práci a práci v potenciálně rizikových podmínkách
 • Všichni pracovníci jsou písemně a srozumitelně informováni o veškerých pracovních a platových podmínkách a to před započetím pracovního poměru. Se všemi zaměstnanci je podepsána řádná pracovní smlouva, zaměstnanci mohou pracovní poměr ukončit po podání řádné výpovědi. Mzdy jsou v souladu se zákonem stanovenou minimální mzdou a firma vyplácí příplatky za práci přesčas. Pracovní doba nepřesahuje 48 hodin týdně, pokud si to zaměstnanec sám nezvolí. Systém kontroly odpracovaných hodin je zaveden.
 • Pracovníkům je výslovně povoleno vytvářet a sdružovat se v odborových organizacích, pracovních radách a společně vyjednávat. Diskriminace na základě členství v těchto organizacích se nepřipouští.
 • S pracovníky není zacházeno krutě a nelidsky. Disciplinární a odvolací postupy jakožto postupy pro řešení stížností jsou zavedeny.
 • Zaměstnanci jsou podporováni ve vyjadřování svých postřehů ke zlepšení chodu firmy, stejně jako k vyjádření své nespokojenosti či podezření na nekalé praktiky osob. K dispozici je schránka důvěry, kam mohou zaměstnanci své podněty vhazovat, a to i anonymně. Personální oddělení vlastní klíč od schránky a jednou týdně oznámení zpracovává (viz F4.1.1) Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, v případě vážnějších podezření jsou svolávány porady vedení.

Zásady chování zaměstnanců vůči společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti Titbit, s.r.o. se zavazují k dodržování těchto zásad:

 • Při veškerých pracovních aktivitách se řídit místními i mezinárodními zákonnými požadavky, stejně jako interními firemními směrnicemi a předpisy
 • Chránit majetek a dobré jméno společnosti, být loajální a vyvarovat se střetu zájmů
 • Nezveřejňovat důvěrné firemní informace, pokud to není výslovně povoleno
 • Chovat se ohleduplně k ostatním spolupracovníkům i životnímu prostředí
 • Vyhnout se jakémukoli chování připomínajícímu obtěžování nebo diskriminaci
 • Dbát o své zdraví dodržováním pokynů ohledně bezpečnosti práce