Titbit

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
acf-field
widgety
slider
kariera
acf-field-group
wpcf7_contact_form
Filter by Categories
Chili Ta
Články
Jan Horký
Jan Kaplan
Oh My Chef
Recepty
Sofie Smith
Titbit na cestách
Tomáš Vávra - BidFood Expo 2022
doprava zdarma při nákupu nad 1200 Kč

Ochrana oznamovatelů

Zásady pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání u společnosti TITBIT, s.r.o.

 

 1. Úvodní ustanovení
 • Společnost TITBIT, s.r.o., IČ 26241005, se sídlem Bečovská 1015/10, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 85542 (dále jen „TITBIT, r.o.“) těmito zásadami pro oznámení podezření z možného protiprávního jednání u společnosti TITBIT, s.r.o. (dále jen „Zásady“) rozvíjí pravidla pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání upravených ve Směrnici o ochraně oznamovatelů TITBIT, s.r.o. v platném a účinném znění.
 • V TITBIT, s.r.o. dbáme na dodržování hodnot TITBIT, s.r.o., právních předpisů, interních zásad TITBIT, s.r.o., jakož i osvědčených postupů v rámci TITBIT, s.r.o. Za účelem jejich dodržování jsme vyvinuli systém, který umožňuje nahlášení protiprávního jednání, aby mohlo dojít k jeho prověření a případné včasné nápravě.
 1. Oznamovatel
 • Oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace o protiprávním jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností v TITBIT, r.o. (dále jen „oznamovatel“). Je jím tedy především současný, bývalý nebo budoucí zaměstnanec, uchazeč o práci, kontraktor, společník, člen orgánů TITBIT, s.r.o., dodavatelé nebo subdodavatelé.
 • V případě, že oznamovatel oznámí podezřelé protiprávní jednání, TITBIT, r.o. prohlašuje, že proti oznamovateli ani jeho osobám blízkým, nebude podnikat odvetná opatření v souvislosti s oznámením podezření.
 • Odvetným opatřením je jakékoliv jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu oznamovateli.
 • Oznámení lze učinit i anonymně, v takovém případě TITBIT, r.o. prohlašuje, že nebude pátrat po identitě oznamovatele.
 1. Příslušná osoba
 • Přijímáním a posuzováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci TITBIT, r.o. je pověřena paní Petra Ferklová (dále jen „příslušná osoba“).
 • Pokud příslušná osoba shledá oznámení jako důvodné, navrhne nápravu vzniklé situace nebo postup k předejití protiprávního stavu.
 • Příslušná osoba je při výkonu své činnosti dle těchto Zásad nestranná a je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své funkce.
 • Příslušná osoba zachovává přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, k údajům o dalších fyzických osobách i vztahu k informacím uvedeným v oznámení.
 • TITBIT, r.o. prohlašuje, že příslušná osoba nebude za řádný výkon své činnosti nikterak postihována.
 1. Oznámení a postup po přijetí oznámení
 • Oznámení lze provést pomocí:

e-mailu na adrese e-mail: oznameni@titbit.cz

 • písemně dopisem s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným na adresu:

TITBIT, s.r.o., Bečovská 1015/10, Uhříněves, 104 00 Praha 1

Oznámení zasílaná na tuto adresu zasílejte v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“

 • osobně příslušné osobě

O termín ústního Oznámení lze požádat písemně na shora uvedených adresách pro podání oznámení, nebo jej lze telefonicky sjednat u Příslušné osoby na tel. čísle tel: +420 725 165 512, a to v pracovní dny od [9:00] do [11:00] a od [13:00] do [15:00].

Příslušná osoba je povinna umožnit oznamovateli osobní setkání do 14 dnů od obdržení žádosti o termín pro ústní Oznámení. Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam. Nebude-li oznamovatel souhlasit s pořízením záznamu, pořídí příslušná osoba zápis ze setkání. V takovém případě je oznamovatel oprávněn tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

 • Příslušná osoba potvrdí přijetí písemného oznámení oznamovateli ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.
 • Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení do 30 dnů od přijetí oznámení, v případech právně a skutkově složitých může být tato lhůta prodloužena až o 30 dní.
 • Pokud výsledky posouzení oznámení ukáží, že oznámení nebylo namístě, neznamená to, že oznamovatel jednal nesprávně a za své oznámení nebude nikterak sankcionován.
 • Oznamovatel však nesmí činit vědomě nepravdivá či nesprávní oznámení, ani tyto Zásady zneužít k obtěžování či zastrašování jakékoliv osoby, či k dosažení osobních výhod. Uvedení vědomě nepravdivých oznámení může být sankcionováno dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
 1. Alternativní podání oznámení
 • Oznámení lze alternativně podat i k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že má oznamovatel pochybnost, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání. Kontakty vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti: 221 997 840, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Všichni zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci i členové orgánů společnosti TITBIT,r.o. jsou povinni shora uvedené Zásady dodržovat. Porušení těchto Zásad může mít za následek uložení kárných opatření.
 • Tyto Zásady budou zveřejněny na webových stránkách společnosti TITBIT, r.o.
 • Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 15.12. 2023.

 

Ke stažení: Zásady zpracování osobních údajů – informace o ochraně osobních údajů oznamovatele (PDF)

 

V Praze, dne 15.12. 2023

Ing. Mgr. Vojtěch Havránek

jednatel